Polityka prywatności


Klauzula Informacyjna Rodo – dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób (Pacjentów)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia B&S-DENT Łukasz Balcerzak z siedzibą w Koninie, ul. Chopina 23A, którego reprezentuje lek. stom. Łukasz Balcerzak,

2) Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest Marcin Łabuć, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stomatologia B&S-DENT możliwy jest pod numerem tel. 661 119 161 lub adresem bsdent(małpa)vp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania procedur medycznych na podstawie art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) RODO, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, par. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie: personel medyczny pracujący w Stomatologia B&S-Dent w Koninie oraz gabinety, kliniki, laboratoria analityczne, patomorfologiczne oraz laboratoria protetyczne współpracujące z podmiotem leczniczym którym zostanie zlecone wykonanie część badań lub pracy pacjenta na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów jej przetwarzania tj zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Klauzula Informacyjna Rodo – dla danych pozyskanych z innych źródeł

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia B&S-DENT Łukasz Balcerzak z siedzibą w Koninie, ul. Chopina 23A, którego reprezentuje lek. stom. Łukasz Balcerzak,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Marcin Łabuć, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stomatologia B&S-DENT możliwy jest pod numerem tel. Nr 661 119 161 lub adresem bsdent@vp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania procedur medycznych na podstawie art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) RODO, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, par. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) zakres danych, które zostały pozyskane to dane medyczne służące do wykonania zleconych procedur medycznych z podmiotów zewnętrznych.

5) Pani/ Pana dane pozyskano z podmiotów leczniczych współpracujących ze Stomatologia B&S-DENT Łukasz Balcerzak,

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów jej przetwarzania tj zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

8) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą personel medyczny pracujący w Stomatologia B&S-Dent w Koninie oraz gabinety, kliniki, laboratoria analityczne, patomorfologiczne oraz laboratoria protetyczne współpracujące z podmiotem leczniczym którym zostanie zlecone wykonanie część badań lub pracy pacjenta.

10) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

11) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu.

Zgoda na leczenie (ustna czy pisemna) wiąże się z obowiązkiem Praktyki do prowadzenia dokumentacji medycznej i na tę czynność , jak również na wszelkie czynności związane z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej w Praktyce nie jest wymagana zgoda pacjenta. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Może w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji.

Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL i adres.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu , czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)
  • poinformowania o wynikach badań itp.

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie numeru telefonu czy adresu e-mail z danych gromadzonych w dokumentacji medycznej Praktyki.

„Odbiorcami” Twoich danych będą osoby, które sam upoważnisz lub Instytucje upoważnione w drodze ustawy (np. ZUS, NFZ, Sądy). Zawsze możesz zwrócić się do Praktyki o szczegółową klauzulę informacyjną.

Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w placówkach medycznych mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce : Łukasz Balcerzak tel. 63 2449090, do IOD: Marcin Łabuć tel. 661119161 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul.Stawki 2 Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)

Konin 25.05.2018

Lek. stom. Łukasz Balcerzak