Program Lojalnościowy B&S-DENT

wrzesień, 2014


REGULAMIN KART LOJALNOŚCIOWYCH STOMATOLOGIA – B&S DENT Card. 1.01.2014
Kluczowa Terminologia

1. Wydawcą karty lojalnościowej B&S-DENT Card jest gabinet stomatologiczny Stomatologia B&S Dent Łukasz Balcerzak z siedzibą przy ul. Chopina 23A; 62-510 Konin

2. Karta lojalnościowej B&S-Dent Card to elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Posiadacza i jego najbliższą rodzinę do dokonywania transakcji w gabinetach stomatologicznych B&S DENT na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Nabywcą jest osoba, która w gabinecie Wydawcy otrzymuje od niego kartę lojalnościowej B&S-Dent Card w zamian za dokonane leczenie stomatologiczne.

4. Posiadaczem jest osoba każdorazowo dysponująca kartą lojalnościowej B&S-Dent Card przypisaną do danego pacjenta lub jego najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci).

5. Kartę B&S-Dent Card może otrzymać osoba, która jest Pacjentem gabinetu B&S Dent co najmniej 12 miesięcy licząc od pierwszej wizyty na której ma być wydana karta, regularnie uczęszcza na wizyty stomatologiczne w gabinetach B&S-DENT co najmniej 2 x w roku kalendarzowym, wykonał co najmniej 10 różnych zabiegów w gabinecie B&S DENT w przeciągu ostatniego roku i nie opuszcza umówionych wizyt stomatologicznych pozostawiając je bez usprawiedliwienia.

6. Aktywacja karty następuje w chwili jej otrzymania przez Nabywcę.

7. Każda karta posiada swój własny numer przypisany do pacjenta w tym jego rodziny. Karta nie może być udostępniana innym osobom.

8. Data ważności karty wynosi osiemnaście (18) miesięcy od daty aktywacji i jest odnawiana na okres 12 m-cy po każdej wizycie kontrolnej mającej miejsce nie rzadziej jak co 6 miesięcy ( minimum 1 raz w roku ). Jeżeli Pacjent nie stawi się na wizytę w wyznaczonym terminie (max. okres 12 m-cy od ostatniej wizyty), karta zostanie bezpowrotnie anulowana a środki na niej zgromadzone ulegną przepadkowi.

9. Kartę można otrzymać bezpłatnie tylko jeden raz. Za ponowne wydanie karty pobierana jest opłata w wysokości 100zł.

KARTA KLIENTA1

Postanowienia ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy karty oraz do przyjmowania jej do realizacji w swoich gabinetach stomatologicznych biorących udział w programie kart lojalnościowych B&S-Dent Card. Przekazanie Nabywcy karty B&S-Dent Card może być dokonane tylko w gabinetach stomatologicznych B&S-DENT Wydawcy po spełnieniu opisanych wyżej warunków.

2. Karta B&S-Dent Card służy do użytku wyłącznie w gabinetach stomatologicznych Wydawcy.

3. Karta B&S-Dent Card nie może być wymieniana na środki pieniężne w całości lub w części.

4. Karta nabywcy zostanie doładowana odpowiednią kwotą doładowania zgodną z regulaminem doładowania karty lojalnościowej lub jej wielokrotnością za każdą wizytę przeprowadzoną w gabinetach B&S-Dent w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu – warunkiem jest posiadanie karty przez Nabywcę na każdej wizycie. Doładowanie karty za poprzednią wizytę nie jest możliwe.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty B&S-Dent Card, które zostały utracone lub uszkodzone jeżeli miało to miejsce po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywcy oraz Posiadaczowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia karty lojalnościowej B&S-Dent Card.

6. Z karty lojalnościowej pierwszy raz można skorzystać po 5 wizytach dentystycznych lub po uzbieraniu się na niej kwoty min. 50zł.

7. Nie pojawienie się na umówionych wizytach ( w tym także wizytach kontrolnych co 6 m-cy – z tolerancją +/- 2 m-ce) skutkuje automatycznym, bezzwrotnym ściągnięciem z karty podarunkowej kwoty 30zł.

8. Kwota doładowania za leczenie zachowawcze oraz profilaktykę, chirurgię wynosi 5zł za każde wydane pełne 100zł na 1 wizycie.

9. Leczenie protetyczne, ortodontyczne, implantologiczne, zdjęcia RTG nie podlegają regulaminowi karty lojalnościowej B&S-DENT Card.

Aktywacja karty podarunkowej B&S-Dent Card

1. Karty o lojalnościowe B&S-Dent Card są kartami wyłącznie na okaziciela.

2. Nie aktywowana lub przeterminowana (przekroczony termin ważności) karta lojalnościowa B&S-Dent Card jest nieważna.

3. Na usługi dokonane przy użyciu karty B&S-Dent Card nie przysługują dodatkowe upusty ani rabaty.

4. Środków zgromadzonych na różnych kartach lojalnościowych nie można łączyć ze sobą.

Korzystanie z karty podarunkowej B&S-Dent Card

1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne karty lojalnościowe B&S-Dent Card

2. Jedynie uprzednio aktywowana karta B&S-Dent Card może być realizowana w gabinetach stomatologicznych B&S-DENT.

3. Nabywca lub Posiadacz mogą posługiwać się B&S-DENT Card od jej aktywacji wielokrotnie aż do chwili wyczerpania limitu przypisanego do danej karty. Karta lojalnościowa przy każdej kwalifikowanej wizycie jest doładowywana oraz przy każdym użyciu karty jej termin ważności jest odnawiany automatycznie (szczegóły w postanowieniach ogólnych).

4. Jeżeli wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość karty lojalnościowej B&S-DENT Card Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bankowym lub inną uznawaną przez Wydawcę formą płatności.

5. Karta lojalnościowej B&S-DENT Card może być doładowywana wielokrotnie.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty B&S-DENT Card w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności karty lojalnościowej

b. braku środków na karcie lojalnościowej

c. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację karty lojalnościowej (np. niemożność uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia karty lojalnościowej, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

Rozliczenia i Reklamacje karty lojalnościowej B&S-Dent Card

1. Posiadacz ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości środków zgromadzonych na karcie lojalnościowej B&S-Dent Card. Sprawdzenie dokonać można bezpośrednio w gabinecie B&S-DENT Wydawcy.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu karty lojalnościowej B&S-Dent Card będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Posiadacza.

3. Reklamacje mogą być składane pisemnie bezpośrednio w gabinetach B&S-DENT Wydawcy, w godzinach ich otwarcia, przez stronę www.bsdent.pl lub listownie na adres Wydawcy:

Stomatologia B&S DENT; ul. Chopina 23A, 62-510 Konin z dopiskiem ” B&S-Dent Card – reklamacja”.

Postanowienia Końcowe

1. Nabywca/Posiadacz wraz z aktywacją karty lojalnościowej B&S-Dent Card oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie karty lojalnościowej B&S-Dent Card nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta lojalnościowa B&S-Dent Card jest elektroniczną formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.bsdent.pl oraz w gabinecie stomatologicznym B&S DENT Wydawcy

6. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Posiadaczowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.

8. Zmiany dotyczące aktywnych kart B&S-Dent Card nie mogą skutkować ograniczeniem istotnych praw Nabywcy.

9. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w gabinetach STOMATOLOGIA B&S DENT Wydawcy oraz na stronie internetowej WWW.bsdent.pl

10. Program zawieszony do odwołania ze względu na zmianę usługodawcy terminali płatniczych.